ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01
„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Бенефициент/Изпълнител: Агенция за социално подпомагане
Финансиране от ЕС: 2 846 469.90 лв.
Национално финансиране: 502 318.22 лв.
Обща стойност на проекта: 3 348 788.12 лв.
Срок за изпълнение на дейностите: 01.07.2019 г. – 31.10.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е подготовка за извеждане и създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и умствена изостаналост, настанени в десет специализирани институции (СИ), определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в държавни психиатрични болници (ДПБ) по социални индикации.

Още информация

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ГАЛЕРИЯ

Още снимки

КОНТАКТИ

Агенция за социално подпомагане

Адрес: гр. София, ул. “Триадица” 2, София 1051

Телефон:
(02) 935 05 18 – Административно обслужване
(02) 81 19 607 – Пресцентър
(02) 81 19 663 – Координация на схемите за социална сигурност (европейски формуляри)

Имейл: ok@asp.government.bg