Skip to main content
Новини

АСП представи във Велико Търново напредъка на своя проект – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

By 04.09.2023No Comments

В периода 04-05.04.2023 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) проведе информационно събитие и пресконференция в град Велико Търново. Двудневното събитие се осъществи в рамките на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Събитието се проведе в Парк хотел „Асеневци“, като в него взеха участие представители на дирекциите за социално подпомагане от Област Велико Търново – РДСП Велико Търново, ДСП Велико Търново, ДСП Горна Оряховица, представители на Община Велико Търново, Свищов, Стражица, директори на центрове за социални услуги в областта, социални работници и представители на медии.
Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.

По време на събитието бе представен напредъкът на дейностите по проекта, както и основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.

„Към момента са направени близо 970 оценки на потребители в тези домове и трайно пребиваващите пациенти в психиатричните болници.“, сподели Димитър Арнаудов, ръководител на проекта. „Близо 500 човека са изведени от старите домове и са настанени в новоразкритите услуги, изградени от Общините на територията на страната. В региона също се работи активно, като потребителите от закрития дом в с. Пчелище в община Велико Търново са настанени в новоизградените услуги в с. Церова кория.“, допълни още Димитър Арнаудов.
Основен фокус на събитието бяха разкритие по проекта центрове за грижа за лица с психични разстройства, умствена изостаналост и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново представи социалните политики в града и областта. Администрацията работи активно по осигуряване на множество социални услуги за хора и деца в нужда, като на територията на областта са открити 4 центъра за грижа за лица с умствена изостаналост и един център за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
Агенция „АПРА“, която осъществява комуникационната кампания по проекта, представи кратък информационен филм за живота на лица, изведени от специализираните институции и настанени в центровете за социални услуги в гр. Враца. Емоционалните кадри разкриват професионалните грижи, които се полагат за потребителите на социалните услуги и усещането за принадлежност към истинска семейна среда.

Leave a Reply