Skip to main content
Новини

АСП представи в Благоевград напредъка на своя проект – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания

By 04.09.2023No Comments

В изпълнение на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, „Агенцията за социално подпомагане“ (АСП) проведе информационно събитие в Благоевград, представяйки напредъка на проекта.
По време на събитието, в ролята си на лектор и модератор, д-р Владимир Сотиров, психиатър и ръководител на център за психично здраве „Адаптация“, презентира темата „Деинституционализация – принципи и предизвикателства“, акцентирайки за ролята на институциите, държавата и обществото, както и свързаните проблеми по проекта. Г-жа Елица Транчева, гл. експерт „Агенция за социално подпомагане“, гр. София, представи дейностите по проекта, напредъка на изпълнение, очакваните резултати, като посочи и конкретни примери. По време на семинара директорът на ДСП-Сандански – г-жа Елеонора Сливкова, представи своята лична гледна точка като човек, който дълги години се бори за промени в сектора и за това как обществото възприема хората от центровете за специализирана грижа в региона.

По време на срещата се акцентира също, че област Благоевград демонстрира голяма приемственост на идеите, свързани с проекта, като на този етап на територията на областта са открити 4 нови центъра за грижа за лица с психични проблеми. Новите центрове са с модерна база, като всеки център разполага с по 15 потребителя.
Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Участници в събитието бяха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, дирекции „Социално подпомагане“ в Благоевград, ДСП-Сандански, Община Струмяни, Община Благоевград, директори и социални работници от центровете за предоставяне на социални услуги в общината, местни и регионални медии.

Leave a Reply