Skip to main content
Новини

АСП представи в Дряново напредъка по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

By 04.09.2023No Comments

В изпълнение на комуникационната стратегия по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, на 11.04.2023 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) проведе информационно събитие в хотел ВСК „Кентавър“ в град Дряново. В него взеха участие представители на дирекциите за социално подпомагане от Област Габрово – РДСП Габрово, ДСП Габрово, ДСП Севлиево, представители на местната власт в Област Габрово директори на центрове за социални услуги в областта, социални работници и представители на медии.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и основната му цел е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
По време на събитието беше представен напредъкът на дейностите по проекта, както и основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.
В рамките на проекта са направени близо 970 оценки на потребители в домовете за хора с психични разстройства и умствена изостаналост и трайно пребиваващите пациенти в психиатричните болници. Близо 500 човека са изведени от старите домове и са настанени в новоразкритите услуги, изградени от общините на територията на страната. В Област Габрово също се работи активно за предоставяне на социални услуги от нов тип, при които фокусът е върху взаимодействието на индивида и средата в общността и формиране на умения за живот на база индивидуалните възможности на потребителите на услугите.

През 2022 г., в рамките на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Дряново са разкрити 7 броя резидентни услуги от еднакъв тип – Център за грижа за лица с психични разстройства. Целта на новите услуги е да се създаде възможност за независим и достоен живот на хората с психични увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи. Седемте центъра се намират на ул. „Железничарска“ № 2 в гр. Дряново и са базирани в изградени по проект по ОП „Регионално развитие“ 2014-2020 седем двуетажни сгради, като всеки от тях е с капацитет от по 15 места или с общ капацитет на услугите – 105 места.
В рамките на ежедневните дейности, в центровете за грижа се работи върху умения, които не са били създадени при настаняването им, или са били загубени в резултат от живота в институционална среда. С потребителите се провеждат и психо социални дейности, които предоставят възможност за изграждане на социални умения за самостоятелен и пълноценен начин на живот. Потребителите ползват и съпътстваща услуга – Център на социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост.
Агенция „АПРА“, която осъществява комуникационната кампания по проекта, засне кратък информационен филм за живота на лица, изведени от специализираните институции и настанени в центровете за социални услуги в гр. Дряново. Емоционалните кадри разкриват професионалните грижи, които се полагат за потребителите на социалните услуги и усещането за принадлежност към истинска семейна среда. Очаква се филмът да бъде готов до края на м. май и да бъде разпространен в местните и регионални медии.

Leave a Reply