Skip to main content
Новини

АСП представи в Кюстендил напредъка по проект – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

By 18.09.2023No Comments

В поредна своя инициатива, проведена на 14 септември в гр. Кюстендил, включваща информационно събитие и пресконференция, Агенцията за социално подпомагане популяризира дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е интеграция на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.

По време на събитието, д-р Владимир Сотиров, психиатър и ръководител на център за психично здраве „Адаптация“, презентира темата „Деинституционализация – принципи и предизвикателства“, акцентирайки за ролята на институциите, държавата и обществото, както и свързаните проблеми с процеса. Г-жа Соня Ценова – Началник отдел в Инспектората на АСП и експерт по проекта представи дейностите, напредъка на изпълнението и очакваните резултати, като посочи и конкретни примери. По време на семинара г-жа Радмила Рангелова, зам.-кмет „Социални услуги, програми и проекти“ в община Кюстендил, направи подробен анализ за промени в сектора и за това как обществото възприема хората от центровете за специализирана грижа в региона.

От областен център Кюстендил подчертаха за приемствеността си към реализацията на идеите, свързани с проекта, и на този етап на територията на областта са открити три социални услуги в „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с. Вратца, Община Кюстендил. Към момента в разкритите центрове за грижа са настанени 45 потребители. От тях  38 са от закрития „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ (ДПЛУИ) в с. Преколница, а за други 7 предстои настаняване от закриващия се „Дом за възрастни хора с психични разстройства“ (ДВХПР) в с. Гара Лакатник.

В информационното събитие участваха и представители на дирекциите за социално подпомагане от Област Кюстендил – ДСП Бобов дол, ДСП Бобошево, ДСП Дупница и ДСП Кюстендил, представители на Община Кюстендил, директори на центрове за социални услуги в областта, социални работници, местни регионални медии.

Leave a Reply