Skip to main content
Новини

АСП представи в Сливен напредъка по проект – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

By 02.10.2023No Comments

Агенцията за социално подпомагане проведе информационно събитие и пресконференция в гр. Сливен, с цел популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на събитието, в ролята си на лектор и модератор, д-р Владимир Сотиров, психиатър и ръководител на център за психично здраве „Адаптация“, презентира темата „Деинституционализация – принципи и предизвикателства“, акцентирайки за ролята на институциите, държавата и обществото, както и свързаните проблеми по проекта. Г-жа Анелия Ганева-  АСП експерт по проекта, представи дейностите по проекта, напредъка на изпълнение, очакваните резултати, като посочи и конкретни примери.

По време на семинара г-н Дилян Стойков, главен експерт в Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ на Община Сливен,  представи своята лична гледна точка като човек, който дълги години се бори за промени в сектора и за това как обществото възприема хората от центровете за специализирана грижа в региона.

По време на срещата се акцентира също, че област Сливен демонстрира голяма приемственост на идеите, свързани с проекта, като на този етап на територията на областта са открити 2 нови центъра – за грижа за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост. Част от настанените в новоизградените центове са изведени от Дома за пълнолетни с умствена изостаналост „Качулка“ край Сливен. Новите центрове са с модерна база, като всеки от тях разполага с по 15 потребителя.

Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.

Участници в събитието бяха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Сливен, РДСП – гр. Стара Загора, ДСП- гр. Раднево, Община Сливен, Община Стара Загора, директори и социални работници от центровете за предоставяне на социални услуги в общината, местни и регионални медии.

Leave a Reply