Skip to main content
Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ГРАД ВРАЦА 28.02.2023Г.

By 02.03.2023No Comments

Агенцията за социално подпомагане проведе информационно събитие и пресконференция в рамките на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Събитието се проведе на 28.02.2023 г. в х-л „Хемус“ гр. Враца. В него взеха участие представители на дирекциите за социално подпомагане от Област Враца – ДСП Бяла Слатина, ДСП Козлодуй, ДСП Мездра, ДСП Оряхово, РДСП и ДСП Враца, представители на Община Враца, директори на центрове за социални услуги в областта, социални работници, местни регионални медии.
По време на събитието беше представен напредъкът на дейностите по проекта, както и основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.

Основен фокус на събитието бяха разкритие по проекта центрове за грижа за лица с психични разстройства, умствена изостаналост и възрастни хора в невъзможност за самообслужване в гр. Враца.
Агенция „АПРА“, която осъществява комуникационната кампания по проекта, представи кратък информационен филм за живота на лица, изведени от специализираните институции и настанени в центровете за социални услуги в гр. Враца. Кадрите са много емоционални и разкриват не само, че на потребителите се осигуряват професионални грижи като здравни и социални услуги, но и грижа и отдаденост на персонала, който се грижи за тях, което им създава усещането за принадлежност към дом и семейство.

Към момента в Община Враца са разкрити и функционират общо 3 социални услуги: „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, „Център за грижа за лица с психични разстройства № 1“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, всеки един от тях с капацитет 15 места. В изпълнявания от Община Враца проект е заложена за разкриване и четвърта социална услуга – „Център за грижа за лица с психични разстройства“ № 2, с максимален брой потребители 15, но понастоящем дейностите по предоставяне на същата не са стартирали, поради липса на интерес от страна на кандидати за заемане на обявените длъжности, поради ниското заплащане.

Изпратено е искане към Управляващия орган по оперативната програма за отпускане на допълнителни финансови средства за повишаване на възнагражденията на персонала, но до момента все още възнагражденията за тези позиции остават ниски.
Въпреки трудностите и предизвикателствата, които срещат в грижите си за потребителите на центровете на социални услуги, екипът по проекта продължава всеотдайно да полага усилия за осигуряване на достоен живот на хората, настанени в центровете за социални услуги.
Макар и разположена в един от най-слаборазвитите райони в страната, Община Враца е пример за предоставяне на социални услуги в общността по европейски модел и успешно интегриране на хора с психични разстройства и умствена изостаналост в общността.

Leave a Reply