ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дейности по проекта:

Проектът предвижда изпълнението на 9 дейности:

Разработване на Методика за оценка на лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието им.

 1. Създаване и подготовка на екипите, които ще извършват индивидуалните оценки и плановете на лицата, настанени в специализираните институции и държавните психиатрични болници.
 2. Извършване на оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции и на лицата, трайно настанени в ДПБ по социални индикации.
 3. Разработване на Методика за закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания и на Методика за реформиране на домовете за стари хора.
 4. Подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост от специализираните институции, определени за закриване.
 5. Осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа и на персонала на специализираните институции до окончателното им закриване.
 6. Мерки за повишаване на капацитета на системата – разработване на обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост.
 7. Изготвяне на анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора, с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора. Изготвяне на анализ на изпълнението на плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа.
 8. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия и извършване на социологическо проучване относно нагласите на обществото към лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.
 9. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия и извършване на социологическо проучване относно нагласите на обществото към лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.

 

Към 01.09.2023 г. са изпълнени дейности 1,2,3,4,6,7,8,9, а дейност 5 е в процес на възлагане.

Проектът предвижда закриването на

5 специализирани институции за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) в:

 • Община Струмяни – с. Раздол;
 • Община Малко Търново – с. Заберново;
 • Община Дряново – с. Радовци;
 • Община Своге – Местност „Свражен“, гара Лакатник;
 • Община Тополовград – с. Радовец;

5 специализирани институции за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) в:

 • Община Велико Търново – с. Пчелище;
 • Община Кюстендил – с. Преколница;
 • Столична община – с. Подгумер;
 • Община Шумен – с. Лозево;
 • Община Сливен – местност „Качулка“

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“
Период на изпълнение: от 01.07.2019 г. до 31.10.2023 г. – продължителност 52 месеца
Стойност: 3 348 788,12 лева
Изпълнението на дейностите по проекта към момента е както следва:
Към 28.08.2023 г., са закрити шест специализирани институции – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) – с. Преколница, общ. Кюстендил, ДПЛУИ – с. Пчелище, общ. Велико Търново, Дом за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) – с. Заберново, общ. Малко Търново, ДПЛПР – с. Раздол, общ. Струмяни, ДПЛПР – с. Радовци, общ. Дряново и ДПЛПР – г. Лакатник, общ. Своге. До 31.10.2023 г. ще бъдат закрити ДПЛУИ – с. Лозево, общ. Шумен (там е стартирана процедура по извеждане на потребителите) и ДПЛУИ – с. Три кладенци, общ. Враца (извършено е оценяване на всички лица, настанени в дома и е стартирана процедура по извеждане на потребителите в подходящи услуги). Капацитетът на ДПЛУИ – Качулка е намален с 55 места.
• Към настоящия момент са изведени 551 потребители от специализирани институции (СИ)и пациенти от Държавните психиатрични болници (ДПБ).
• Изготвени са 1007 (по Проекта е предвидено изготвяне на не по-малко от 900) оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции (СИ) и в Държавните психиатрични болници (ДПБ). Извършва се ново оценяване на лицата, настанени в ДПЛУИ – местност Качулка, ДПЛУИ –с. Подгумер, обл. София и ДПЛПР – с. Радовец, общ. Тополовград, за които до момента няма изградени подходящи социални услуги за резидентна грижа.
• Проведено е обучение на новосформирания екип от експерти за извършване на индивидуални оценки на потребителите от ДПЛУИ – с. Три кладенци.
• Извършва се оценка на удовлетвореността от новите условия на живот на изведените от СИ и ДПБ по проекта потребители, настанени в 37 новоразкрити Центрове за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост. Предстои да бъде изготвен Анализ за степента на удовлетвореност на потребителите от новите условия на живот.
• Разработена е Методика за оценка на лица с психични разстройства и умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието.
• Разработен е план за действие за изготвяне на индивидуалните оценки и планове на лицата, настанени в определените за закриване СИ и ДПБ.
• Разработени са Методика за закриване на специализираните институции за пълнолетни лица с увреждания и Методика за реформиране на домовете за стари хора.
• Разработени са обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална рехабилитация с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост. Същите са обединени в Наръчник.
• Разработена е “Програма за подготовка за живот в общността”.
Необходимият брой екземпляри са отпечатани и е стартиран процесът по запознаване на всички заинтересовани страни с двете методики и с наръчника.
• Проведени са над 460 индивидуални и над 50 групови супервизии на сформираните екипи.
• Извършен е Анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и Домовете за стари хора.
• Извършен е Анализ на изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
• Извършени са две социологически проучвания, относно нагласите на обществото към лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.
• Разработена е комуникационна стратегия за промяна в обществените нагласи към процеса на деинституционализация на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.
• Организирани са и са проведени информационни кампании в 28-те области в страната.
• На 08.06.2023 г. в гр. София се проведе заключително събитие, което отчете напредъка и ефекта от дейностите на Проекта. С това събитие приключи успешно реализирането на комуникационната стратегия по Проекта.

Предстоят следните процедури:
1. „Организиране и провеждане на обучения по Проект BG05M9OP001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“

2. „Провеждане на комуникационна кампания по Проект BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г “

3. Осигуряване на подкрепа и супервизия на екипа за извършване на индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа и на персонала на ДПЛУИ – с. Три кладенци, общ. Враца.