Skip to main content
Новини

На информационно събитие в гр. Бургас АСП представи напредъка по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

By 04.09.2023No Comments

На 11.05.2023 г. в гр. Бургас, Агенцията за социално подпомагане проведе информационно събитие и пресконференция в рамките на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На събитието бе представен напредъкът на дейностите по проекта, като в дискусионния панел взеха участие представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, дирекции „Социално подпомагане“ в Бургас, ДСП-Бургас, ДСП-Айтос, ДСП-Карнобат, ДСП-Созопол, ДСП-Царево и ДСП-Руен Община Бургас, Община Средец, Община Айтос, Община Камено, Община Карнобат, Община Созопол, Община Приморско, Община Царево, Община Малко Търново, директори и социални работници от центровете за предоставяне на социални услуги в общината, местни и регионални медии.
Събитието бе модерирано от д-р Владимир Сотиров, психиатър, център „Адаптация“, който запозна участниците с принципите и предизвикателствата пред деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.

„Към момента са направени близо 970 оценки на потребители в тези домове и трайно пребиваващите пациенти в психиатричните болници.“, сподели г-н Димитър Арнаудов, ръководител на проекта. „Близо 500 човека са изведени от старите домове и са настанени в новоразкритите услуги, изградени от общините на територията на страната. В региона също се работи активно, като част потребителите от закрития дом в с. Заберново, обл. Бургас са настанени в новоизградената социална услуга за лица с умствена изостаналост в гр. Малко Търново“, допълни още Димитър Арнаудов.
По време на събитието г-жа Тонка Стоева, заместник-кмет на община Малко Търново, сподели информация за реализирания проект по изграждане на център за социални услуги от нов тип в града. Тя акцентира, че Центърът отговаря на всички нормативни условия и се намира в населеното място, има пряк достъп до общинската болница, транспортни връзки и комуникации, както и че в него се предлагат второстепенни социални услуги. В близост до Центъра се намира кабинет за спешна медицинска помощ, център за рехабилитация, както и спортна зала, допълни заместник-кметът на община Малко Търново г-жа Тонка Стоева. Г-жа Стоева запозна гостите на събитието с предизвикателствата, които са срещнали при разкриването на социалната услуга, както и с начина на финансирането ѝ след преминаване към делегирани бюджет. Тя показа кадри от сградата, от дворното пространство и от ежедневието на потребителите, и благодари на екипа от социални работници за отдадеността и усилията потребителите в центъра да се чувстват като част от едно голямо семейство.

Центърът е изграден по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по който Община Малко Търново е бенефициент. Стойността на проекта е близо 554 хил. лева, като 471 хиляди са осигурени чрез европейско финансиране, а останалите близо 83 хиляди лева са с национално съфинансиране.
Макар и една от най-малките общини в страната, Община Малко Търново е пример за предоставяне на социални услуги в общността по европейски модел и успешно интегриране на хора с умствена изостаналост. Освен тази, общината предоставя още 10 социални услуги, което я превръща в община с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск.
Агенция „АПРА“, която осъществява комуникационната кампания по проекта представи и други добри практики за новоразкрити социални услуги, като показа кратки информационни филми за живота на лица, изведени от специализираните институции и настанени в други центровете за социални услуги в гр. Враца и в с. Памукчии, община Нови пазар. Емоционалните кадри разкриват професионалните грижи, които се полагат за потребителите на социалните услуги и усещането за принадлежност към истинска семейна среда.

Leave a Reply