Skip to main content
Новини

ОБЩИНА ВРАЦА Е ПРИМЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ

By 02.03.2023No Comments

Новите социални услуги е от резидентен тип са насочена към лица с психични разстройства, умствена изостаналост и възрастни хора в невъзможност за самообслужване

В навечерието на коледните празници, представители на Агенцията за социално подпомагане и Община Враца посетиха Центъра за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства и Центърa за грижа за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Враца.
Във всеки от двата центъра са настанени по 15 потребители, преместени съответно от дома за възрастни хора с психични разстройства в Гара Лакатник, Община Своге и от дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Лозево, Община Шумен. Двете специализирани институции трябва да бъдат закрити, а потребителите в тях преместени в центрове за предоставяне на социални услуги, в които се предоставя резидентна грижа от семеен тип.
Потребителите в центровете посрещнаха гостите на събитието с приготвена от тях баница, ръчно изработени коледни картички и сувенири и артистични изпълнения, а от тях получиха коледни лакомства за предстоящите светли празници.

Община Враца и членовете на екипа, който пряко работи с потребителите в центровете са отличен пример за професионализъм и отдаденост в ежедневната си работа си с тях.
Екипите включват социални работници, психолог, санитари, медицински лица и арт терапевт. Всеки един от тях подхожда с грижа и професионална подкрепа към всеки потребител и допринася той да се чувства като част от голямо и сплотено семейство.
С изключителна отдаденост и вдъхновение арт терапевтът в центъра за лица за психични разстройства учи потребителите да създават и откриват красота в нелекия си живот. Те рисуват, изработват сувенири и участват в създаването на уютна и творческа атмосфера в дома си.
Потребителите и от двата центъра ежедневно посещават изградените в Община Враца дневни центрове за грижа за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, където освен възможности за творчески изяви и забавления, получават и професионална рехабилитационна грижа.

Разкриването на социалните услуги е част от политиката по деинституционализация на хора с психични разстройства и умствена изостаналост, която Агенцията за социално подпомагане изпълнява в рамките на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е закриване на специализираните институции и създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Към момента в Община Враца са разкрити и функционират общо 3 социални услуги: „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, „Център за грижа за лица с психични разстройства № 1“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, всеки един от тях с капацитет 15 места.

Кметът на Община Враца г-н Калин Каменов сподели, че в изпълнявания от Община Враца проект е заложена за разкриване и четвърта социална услуга – „Център за грижа за лица с психични разстройства“ № 2, но към момента дейностите по предоставяне на услугата не са стартирали, поради дефицит на човешки ресурси. По думите му, общината се сблъсква с трудности при назначаването на персонал в разкритите социални услуги главно поради липса на интерес от страна на кандидатите заради ниското заплащане на труда за обявените длъжности. Тази неблагоприятна тенденция създава неимоверни трудности пред екипа за управление на проекта от страна на Община Враца и застрашава качественото изпълнение на дейностите, което от своя страна води след себе си много рискове, свързани с качеството на живот на потребителите.

Община Враца е изпратила искане към Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за отпускане на допълнителни финансови средства за повишаване на възнагражденията на персонала.
Осигуряването на достатъчен финансов ресурс за квалификация и възнаграждения на персонала, който полага грижи за лица с психични разстройства и умствена изостаналост не само в Община Враца, а и в другите общини, в които се разкриват социални услуги, е от ключово значение за подобряване на социалната инфраструктура в страната и за предоставяне на качествени и професионални социални услуги в общността.

Leave a Reply