Skip to main content
Новини

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 10.03.22Г.

By 02.03.2023No Comments

На 10.03.2022 г. в Централния военен клуб в гр. София Агенцията за социално подпомагане представи напредъка на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В събитието взеха участие всички партньори и заинтересовани страни по проекта – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, държавните психиатрични болници, местни власти – кметове и администрация в общини, в които се изграждат социални услуги и в общини, в които се закриват специализирани институции, Националното сдружение на общините, неправителствени организации, осъществяващи дейности в подкрепа на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот.
Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността. Проектът предвижда извеждане на хора с психични разстройства и умствена изостаналост от определени за закриване специализирани институции и осигуряване на подходящо място и качествени условия на живот в общността на 750 лица от целевите групи.

Експертите по проекта споделиха, че пандемията от Ковид-19 възпрепятства своевременното настаняване на лицата в новите социални услуги, но благодарение на екипната работа на партньорите по проекта, подготовката за извеждане на лицата с психични разстройства и умствена изостаналост е успешно завършена и към момента процесът по настаняване на лица в новооткрити социални услуги тече нормално.
В рамките на проекта е разработена е методика за оценка на лица с психични разстройства и умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието, създадени са 22 екипа за извършване на индивидуални оценки и са обучени 110 специалисти за изготвяне на оценките на потребностите и плановете за подкрепа. Към момента са извършени 625 индивидуални оценки на потребностите на лицата, настанени в определени за закриване специализирани институции.
През месец януари е закрит домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Преколница, общ. Кюстендил, а всички 38 лица са настанени в новоизградени центрове за социална грижа в с. Вратца, общ. Кюстендил.

Към настоящия момент продължава процеса по извеждане на лица, настанени в дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Заберново, общ. Малко Търново и с. Лозево , общ. Шумен. Стартирала е и процедура по подготовка за настаняване в новооткрити услуги на лицата, трайно пребиваващи в държавна психиатрична болница – гр. Кърджали, както и на потребители от ДПЛПР – Лакатник, общ. Своге.
В рамките на комуникационната кампания по проекта предстои организирането и провеждането на информационни кампании в 28-те области в страната, организиране на посещения в социални услуги от представители на МТЦП, МЗ, местната власт и откриване на нови социални услуги.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев подчерта, че България вече има опит с успешно трансформиране на институционалния модел на грижата за деца и преминаване към деинституционализация. Този опит може да бъде приложен за осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания.

Leave a Reply