Skip to main content
Новини

Прессъобщение след събитие на 17.05.23- Шумен

By 04.09.2023No Comments

В изпълнение на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Агенцията за социално подпомагане ще проведе информационно събитие в гр. Шумен.

Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.

Събитието се проведе на 17.05.2023 г. (сряда) от 10:30 ч. до 12:30 ч. в , Гранд хотел „Шумен“–  гр. Шумен

Участници в събитието са представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Шумен, дирекции „Социално подпомагане“ в гр. Шумен,  ДСП Шумен, ДСП Търговище, ДСП Велики Преслав, ДСП Коалиново, ДСП Нови пазар, ДСП Попово, ДСП Омуртаг ,Община Шумен, Община Търговище, Община Смядово, Община Попово, Община Опака, директори и социални работници от центровете за предоставяне на социални услуги в общината, местни и регионални медии.

По време на събитието бяха представени целите и дейностите по проекта, основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, както и добрите практики за предоставяне на социални услуги в региона.
Агенцията за социално подпомагане представи в Шумен дейностите по проект за извеждане на възрастни хора с психологични проблеми от досегашните институции. Целта е шанс за по-достоен живот, при по-добри материални условия.
Представители на социалните институции, лечебни заведения и на общинската власт взеха участие в представяне на напредъка по проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“. Проектът има за цел възрастните хора с психични увреждания и заболявания да бъдат изведени от досегашните институции.

„Целта на проекта е да пристъпим към поетапно закриване на домовете, така наречени институции за психични разстройства и умствена изостаналост, като на първи етап по този проект, който е в момента, се предвижда закриване на девет дома и намаляване на капацитета на селища Качулка в област Сливен”, каза ръководителят на проекта Димитър Арнаудов.
Сред предвидените за закриване домове е и този в шуменското село Лозево, който ще функционира най-много до края на месец октомври. Целта е чрез нови и по-адаптивни социални услуги потребителите да получат шанс за по-пълноценен живот.
“Професионалистите, тогава вече и хората които се занимават с тази дейност, ще имат възможност повече време да обръщат внимание на тези хора, защото това са хора, които наистина трябва по-специфични грижи за тях. Пак ви казвам, специалистите сами ще се надграждат и това е целта: по-добри грижи и по-добър начин на живот в новите услуги”, посочи още Димитър Арнаудов.
Проектът „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане и е на стойност близо 4 млн. лева.

Leave a Reply