Skip to main content
Новини

Прессъобщение след. събитие 31.05.23г. в Русе

By 04.09.2023No Comments

В изпълнение на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Агенцията за социално подпомагане ще проведе информационно събитие в гр. гр. Русе.
Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Събитието ще се проведе на 30.05.2023 г. (вторник) от 10:30 ч. до 12:30 ч. в Зала Дунав хол 1, хотел „Дунав Плаза “– гр. Русе, пл. „Свобода “№5.
Участници в събитието са представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Русе, дирекции „Социално подпомагане“ в гр. Русе , гр. Бяла, гр. Ветово и гр. Две могили, Община Русе, Община Борово, Община Ветово, Община Две могили, Община Иваново, Община Сливо поле, Община Ценово директори и социални работници от центровете за предоставяне на социални услуги в общината, местни и регионални медии.

По време на събитието бяха представени целите и дейностите по проекта, основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, както и добрите практики за предоставяне на социални услуги в региона.
Агенцията за социално подпомагане представи в Русе дейностите по проект за извеждане на възрастни хора с психологични проблеми от досегашните институции. Целта е шанс за по-достоен живот, при по-добри материални условия.
Представители на социалните институции, лечебни заведения и на общинската власт взеха участие в представяне на напредъка по проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“. Проектът има за цел възрастните хора с психични увреждания и заболявания да бъдат изведени от досегашните институции.
Проектът „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане и е на стойност близо 4 млн. лева.

Leave a Reply