Skip to main content
Новини

Прессъобщение събитие Свиленград

By 04.09.2023No Comments

Агенцията за социално подпомагане проведе информационно събитие в рамките на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.
Събитието на тема „Анализ на прилагане на Механизъм за оценяване удовлетвореността на потребителите от предлаганите услуги в новата среда“ се проведе на 16.03.2023 г. в гр. Свиленград. В него взеха участие представители на Агенцията за социално подпомагане, пряко ангажирани с прилагането на механизма, както и представители на администрацията в общини, в които се разкриват нови социални услуги.

По време на събитието беше представен напредъкът на дейностите по проекта, както и основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.
От месец септември 2021 г., до края на 2022 г. са изведени над 350 потребители от специализирани институции и трайно пребиваващи пациенти от ДПБ. Всички лица са настанени в новоизградени социални услуги за резидентна грижа, разкрити по етап 2 от Проекта.
Закрити са три специализирани институции – ДПЛУИ – с. Преколница, общ. Кюстендил, ДПЛПР – с. Заберново, общ. Малко Търново и ДПЛПР – с. Раздол, общ. Струмяни. Стартирана е процедура по закриване на още два дома – ДПЛПР – г. Лакатник, общ. Своге и ДПЛПР – Дряново.

Leave a Reply